HAYIR - Madde 53

Madde 53 en cin maddelerden biri. Bir yandan kaşıkla verirken kepçeyle almayı bırakın kazanı önünüzden kaldırıyor. Önce maddeyi görelim.

İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.

Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.

Kırmızı olan bölümler maddeden çıkartılırken arkasından gelen bold kısım ekleniyor. Şimdi saf bir gözle bakıldığında memurlara toplu sözleşme hakkı geliyormuş gibi okunabilir bu değişiklik. Fakat daha dikkatli incelendiğinde maddede işçiler ve memurlar açısından ortaya çıkan tuzak görülür. Toplu sözleşme görüşmelerde malumunuz genellikle hükümetle sendikalar anlaşamaz kolay kolay. Asgari müşterekte buluşmaya çalışırlar, pazarlık yaparlar kıyasıya. Bu pazarlıklar sonucunda da anlaşma çıkmazsa Uyuşmazlık Kurulu'na bu maddede geçen isimle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidilir. Sendikaların bu kuruldan çıkan karara itiraz etme hakkı vardır. Bu düzenlemeyle zaten hükümetin kontrolü altında olan bir kurul hükümetin taraf olduğu bir mevzuda son karar merci olacak ve itiraz kabul edilmeyecek. Hakem Kurulu'ndan çıkan karar adeta kanun hükmünde olacak. Böylelikle hükümet pazarlık masasında kazanamadıklarını en kötü ihtimalle Hakem Kurulu kararıyla kazanmış olacak. Herşey hükümetin istediği gibi olacak. Hükümetin istediği işçi ve memur için iyi mi olacak bir düşünmek lazım.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008