HAYIR - Madde 125

İşte geldik zurnanın zırt dediği maddelerden birine. Upuzun bir maddeye çok kısa cümlelerle ekler yapılıyor ve askeriyenin düzeni o kadar sarsılıyor ki dikkatli incelemek lazım. Maddeyi görelim önce.

"İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13.8.1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiç bir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."

Bold cümleler maddeye eklenen cümleler. Bu değişiklik sonucunda askeriyedeki ihraçlar yargıya taşınabilmiş olacak. Kısacası en genel nedenle irticai faaliyetler nedeniyle ordudan uzaklaştırılan bir subay yargıya gidip zaten diğer maddelerle yargı kontrol altına alındığından görevine geri dönebilecek. Artık kimse Fethullahçı olduğu için ordudan atılamayacak. Böylece orduyu içerden ele geçirmek için faaliyet gösteren yapılanmalar daha rahat çalışabilecek. Militarist bir insan değilim fakat ordunun ülkenin bütünlüğü ve ilkelerin korunması noktasındaki önemli rolünü biliyorum. Bu rolü yoketmek isteyen kişilerin çalışmalarını kolaylaştıran değişikliğe hayır diyorum.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008