HAYIR - Madde 10

12 Eylül'e sayılı günler kala hem tarafım belli olsun hem de vatana millete faydalı bir işim dokunsun diye kendi halimce anayasa değişikliği paketindeki değişiklikleri yorumlayıp, birçoğunun aslında ne kadar saçma ve gereksiz bir şekilde sırf referandum olsun diye değiştirilmiş maddeler olduğunu, geri kalanların da yeni haliyle kabul edilmesi halinde gelecek için ne derece tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Belki daha önce birçok yerde okumuşsunuzdur bu tarz değerlendirmeler ama olsun kendi araştırmam olsun bu da. İlk maddemiz Madde 10

Neymiş değiştirildikten sonraki "made 10" : Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Boldladığım yer eklenen kısım. Yani 1982 anayasasındaki haliyle yokmuş o cümleler. Şimdi bakalım bu cümleler ne kadar gerekli. Çocuklardan başlayalım. 3 Temmuz 2005'te kabul edilip 15 Temmuz 2005'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5395 numaralı bir "Çocuk Koruma Kanunu"'muz mevcut. Ne diyor bu kanun?

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.


Kanunun tamamını okumak için : http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1527.html

Yaşlılarla devam edelim. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun internet sitesinde mevcut olan bir yazıdaki derlenmiş bilgiler yaşlılarla ilgili kanunlarımızdaki durumu çok net gösteriyor. Neymiş?

B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler

MADDE 61.– Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008